(1)
Triều, C. Đình; Duẩn, N. B.; Hải, Đặng T.; Thắng, N. G.; Nam, B. A.; Nguyên, N. Đình. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ SÒ, ĐIỆP KHU VỰC NGHỆ AN. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 97-108.