(1)
Cẩn, P. N.; Anh, T. T.; Hòa, T. T.; Dung, P. T.; Phượng, N. T.; Hùng, T. Q.; Niên, B. Ấn; Ý, N. V.; Hiếu, T. V. ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 85-93.