(1)
Niên, B. Ấn; Hòa, T. T.; Anh, T. T.; Dung, P. T.; Cẩn, P. N.; Hiếu, T. V.; Hùng, T. Q.; Phượng, N. T. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN VẬT CỦA QUẶNG HÓA TRONG KHU VỰC MỎ CHÌ - KẼM NA SƠN. Vietnam J. Earth Sci. 2011, 33, 63-77.