(1)
Phương, N. H.; Truyền, P. T.; MOIRET, A. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ BỊ TỔN THƯƠNG DO SÓNG THẦN CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NHA TRANG. Sci. Earth 2011, 33, 1-9.