(1)
Xuyên, N. Đình; Dũng, N. Q.; Sơn, L. T.; Văn, Đinh Q.; Hùng, N. T.; Minh, N. L. Một số kết Quả Quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 264-269.