(1)
Thắng, T. T.; Hướng N. V.; Ngợi C. V.; Tích, V. V. Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các Tham số kỹ thuật Trong thiết Kế chống sét. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 243-250.