(1)
Anh, T. T.; Hòa, T. T.; Borisenko, A. S.; Phượng, N. T.; Dung, P. T.; Anh, T. V. Đặc điểm khoáng vật - địa hóa vỡ tuổi thành tạo của quặng hóa vàng Bồng Miêu. Sci. Earth 2008, 30, 302-307.