(1)
Vũ, P. N.; Vũ, P. N. H.; Bình, N. X. Hoạt động kiến tạo vỡ Núi lửa Trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa Nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý). Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 289-301.