(1)
Ý, N. V.; Hòa, T. T.; Phượng, N. T.; Anh, T. T.; Vấn, V. V.; Dung, P. T.; Izokh, E. P.; Borisenko, A. S. Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng Khu vực Miền Trung Và Tây Nguyên. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 233-242.