(1)
Niên, B. Ấn. Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel Trong các thành tạo Siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã). Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 199-209.