(1)
Borisenko, A. S.; Hòa, T. T.; Vasilev, V. I.; Morsev, N. K.; Vấn, V. V.; Phượng, N. T.; Thành, H. H.; Anh, T. T.; Dung, P. T. Phát hiện lần đầu Tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 193-198.