(1)
Triều, C. Đình; Tatiana, S. Mô hình cấu Trúc vận tốc sóng dọc P của Manti Khu vực Đông Nam Á. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 176-184.