(1)
Việt, L. T.; Thắng, T. V. Về Pha nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn ở phần Tây Bắc Bồn trũng sông Hồng. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 124-129.