(1)
Phương, T. H.; Bào, Đặng V.; Vượng, N. V.; Minh, V. C.; Lực, P. V. Một số Giá trị địa chất - cảnh Quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công Viên Địa cảnh (Geopark). Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 105-112.