(1)
Bình, N. V. Tính phân đới Và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ Phong hóa vùng đồi Núi Sóc Sơn (Hà Nội). Vietnam J. Earth Sci. 2003, 25, 275-280.