(1)
Xuyên, N. Đình; Nguyên, P. Đình; Hùng, P. Q.; Dương, N. Ánh. Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn Theo Quy luật hoạt động tiền chấn. Vietnam J. Earth Sci. 2003, 25, 193-200.