(1)
Thanh, L. N.; Giảng, N. V.; Nhân, N. S. Đặc điểm cấu Trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) Theo tài liệu địa vật Lý - địa chất. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 84-90.