(1)
Tùng, V. Đức; Thắng, T. V. Đặc điểm đứt gãy tích cực Và hoạt động Tân kiến tạo Khu vực Na Pheo - Nậm Ty. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 73-83.