(1)
Dương, N. Đình. Một số kết Quả Ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới Trong phân loại lớp phủ. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 31-38.