(1)
Hùng, V. N.; Hằng, H. T. M.; Long, T. V. Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu Cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 21-30.