(1)
Dần, N. T.; Tuấn, T. A.; Lee, S. Ứng dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ nhạy cảm trượt lở đất các tỉnh Biên giới Tây Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 12-20.