(1)
Hải, V. Q. Kiểm Tra chất lượng số liệu GPS. Vietnam J. Earth Sci. 2006, 28, 287-292.