(1)
Yêm, N. T.; Cường, N. Q.; Zuchiewicz, W.; Tokarski, A. K. Địa động lực miền Bắc Việt Nam Trong đại tân Sinh: Những kết Quả Ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan. Sci. Earth 2006, 28, 280-282.