(1)
Huyên, N. X.; Pha, P. Đông; Hưng, N. Q. Đặc điểm trầm tích cắc mặt cắt Đệ Tam vùng Tây Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2006, 28, 253-265.