(1)
Văn, P. T. K.; Vượng, B. T. Chất lượng nước ở Bắc Bình dựa Trên các kết Quả phân tích hóa học Và Vi Sinh. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 484-497.