(1)
Vượng, B. T. Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 446-457.