(1)
Văn, P. T. K. Nghiên cứu các nguồn nước tại Bắc Bình Trên Cơ sở phân tích các yếu tố Khí tượng. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 422-433.