(1)
Thoa, N. T. K.; Arduino, G.; Giảng, N. V.; Văn, P. T. K.; Vượng, B. T. Mô hình thử nghiệm quản Lý tầng chứa nước bổ Sung tại Bắc Bình, Bình Thuận. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 389-409.