(1)
Mai, Đặng; Tích, V. V.; Thuyết, N. T. M. Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ Sinh vùng quặng Chì kẽm Chợ Đồn. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 359-362.