(1)
Tích, V. V. Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack Và Quá trình tạo Núi Indosini. TCCKHVTD 2018, 28, 241-252.