(1)
Hưng, N. Q.; Huệ, T. T.; Huyên, N. X.; Lâm, D. Đình; Pha, P. Đông; Rỡi, N. Đức; Dũng, N. C. Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt Ven biển huyện Hải Hậu để Quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 226-232.