(1)
Việt, L. T.; Hùng, N. V. Nghiên cứu kiến Trúc Kiến tạo các trũng Kainozoi muộn ở Tây Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 202-209.