(1)
Vượng, N. V.; Chương, M. H.; Thắng, T. T. Tuổi đồng vị phóng Xạ Và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 165-173.