(1)
Triều, C. Đình; Tuyên, N. H.; Tuấn, T. A. Mối Quan hệ giữa đặc trưng cấu Trúc vỏ Trái Đất Và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 155-164.