(1)
Thắng, T. V.; Tùng, V. Đức; Hương, N. T. T. Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt Và Kế cận Trong Mesozoi muộn - Kainozoi. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 140-149.