(1)
Hùng, P. V. Đặc điểm hoạt động của các đứt gãy ở Khu vực hồ Phú Ninh - Thái Xuân Trong Đệ Tứ hiện đại. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 131-139.