(1)
Vấn, V. V.; Hòa, T. T.; Phượng, N. T.; Anh, T. T.; Anh, P. L.; Lam, T. H.; Dung, P. T. Hoạt động Magma Mesozoi muộn Nam Trung Bộ Và khoáng sản Liên Quan. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 102-109.