(1)
Liệt, Đặng V. Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ Khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Sci. Earth 2018, 28, 92-95.