(1)
Sơn, L. T.; Chinh, V. V.; Thủy, N. N.; Dũng, N. Q.; Yêm, N. V.; Xuyên, N. Đình; Cường, N. Q.; Hùng, N. T.; Minh, N. L. Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 Và ngày 12/1 năm 2015. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 51-60.