(1)
Sơn, V. T. Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam Và Ấn Độ. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 43-50.