(1)
Khiển, N. X.; Văn, T. T. Công Viên địa chất - Di sản địa chất với mục Tiêu phát triển bền vững. TCCKHVTD 2007, 29, 284-287.