(1)
Vấn, V. V.; Hòa, T. T.; Borisenco, A. S.; Phượng, N. T.; Anh, T. T.; Lam, T. H.; Thuận, Đặng T.; Dung, P. T. Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu Trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành Và bối cảnh địa động lưc. Vietnam J. Earth Sci. 2007, 29, 154-160.