(1)
Triều, C. Đình; Dũng, L. V.; Hưng, P. N.; Tuyên, N. H.; Bách, M. X.; Tuấn, T. A. Các đới cấu Trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam Theo tài liệu trọng lực. Sci. Earth 2004, 26, 244-257.