(1)
Ngợi, C. V.; Hà, N. T. T. Đặc điểm môi trường nước Và trầm tích đáy sông thuộc Khu vực Hạ lưu sông Đáy. Vietnam J. Earth Sci. 2004, 26, 239-243.