(1)
Nhuận, M. T.; Huế, N. T. H.; Hà, N. H.; Đức, Đỗ M.; Quy, T. Đăng. Phân tích tác động của Tai biến xói lở đến đới Ven biển Phan Rí - Phan Thiết. Vietnam J. Earth Sci. 2004, 26, 233-235.