(1)
Thoa, N. T. K.; Huyên, Đặng T.; EllWood, B. B.; Lan, L. T. P.; Trưởng, Đoàn N. Nghiên cứu Ranh giới Permi - Trias Trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ Sinh Và địa từ MSEC. Vietnam J. Earth Sci. 2004, 26, 222-232.