(1)
Toán, N. V.; Bảng, L. K. Chỉ Tiêu "nhiệt lượng giới hạn" Và sự lựa chọn mục đích Khai thác mỏ Than bùn. Vietnam J. Earth Sci. 2004, 26, 188-190.