(1)
Vũ, N. Đức; Sơn, N. H. Tác động của Khí hậu đến Du lịch Sinh thái ở Thừa - Thiên Huế. Vietnam J. Earth Sci. 2004, 26, 181-187.