(1)
Hải, V. Q.; Tô, T. Đình; Công, D. C. Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS Trên WGS-84. Vietnam J. Earth Sci. 2004, 26, 76-81.