(1)
Thành, T. T. M.; Xuyên, N. Đình; Phố, H. T. Bản đồ Gia tốc Dao động nền Khu vực Việt Nam Và lân cận. Vietnam J. Earth Sci. 2004, 26, 60-69.